พระสะริสติคณะปติ (ปางออกเดินทางเเละสร้างสรรค์สิ่งใหม่)


Materials ภาพสีน้ำมัน

Detail